Algemene voorwaarden


Download PDF (NL)
Download PDF (EN)

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Calpe aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, tenzij door Calpe van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken.
1.2. In het navolgende wordt verstaan onder
Calpe: de besloten vennootschap Calpe B.V., gevestigd en zaakdoende te Barneveld en inschreven in het Handelsregister onder nummer 32086233.
Afnemer: iedere rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersonen die met Calpe een overeenkomst aangaat of wil aangaan of wie Calpe een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
Producten: de door Calpe geleverde of te leveren producten, in de ruimste zin van het woord.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Calpe en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.3. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, mits de directie van Calpe dit heeft ondertekend.
1.4. Wanneer de rechter één of meerdere bepalingen om welke reden dan ook niet van toepassing c.q. ongeldig verklaart, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd gelden en gelden de afwijkende voorwaarden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst met het oog waarop deze zijn overeengekomen.
1.5. Algemene voorwaarden van afnemer gelden niet, tenzij deze voorwaarden door Calpe schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes
2.1. Alle aanbiedingen door of vanwege Calpe, daaronder begrepen gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend en binden Calpe niet.
2.2. Een door Calpe gedane aanbieding, vervalt na een periode van twee weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, indien de aanbieding alsdan nog niet door afnemer is geaccepteerd.
2.3. Een door afnemer geplaatste order is onherroepelijk, tenzij afnemer bij het plaatsen van de order een voorbehoud heeft gemaakt.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1. Overeenkomsten worden eerst bindend door schriftelijke aanvaarding in een door Calpe ondertekende bevestiging van de overeenkomst of indien door Calpe uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst c.q. opdracht.
3.2. Als moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van de bevestiging van de overeenkomst door Calpe of het moment dat door Calpe uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
3.3. Eventuele latere wijzigingen in en aanvulling op de overeenkomst zijn slechts geldig indien Calpe deze schriftelijk heeft bevestigd of indien door Calpe hieraan uitvoering wordt gegeven.
3.4. Mondelinge bestellingen door een afnemer gedaan zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door afnemer en/of door aanvaarding c.q. uitvoering daarvan door Calpe.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Calpe niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. De inhoud van folders, drukwerk, website etc. binden Calpe niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.
3.7. Calpe behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door afnemer schriftelijk wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 4. Uitvoering
4.1. Calpe, dan wel de door haar ingeschakelde persoon of personen, zal (zullen) de overeenkomst met zorg uitvoeren, volgens de met afnemer overeengekomen procedures en daarbij de belangen van afnemer naar beste weten behartigen.
4.2. Mededelingen omtrent te verwachten prestaties van door Calpe te leveren producten zijn geheel vrijblijvend zonder enige verplichting en worden alleen gedaan bij wijze van niet-bindende informatie.
4.3 Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de producten in overeenstemming met de bijgeleverde specificaties en instructies van Calpe danwel haar leverancier of fabrikant.
4.4 Calpe kan nimmer garanderen dat eerder door haar geleverde goederen op een later moment nog leverbaar zijn. Calpe kan dienaangaande nimmer aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 5. Prijzen
5.1. De door Calpe genoemde prijzen zijn gebaseerd op per datum van aanbieding geldende omstandigheden, zoals kostprijzen en/of inkoopprijzen en/of dealerprijzen, valutakoersen, vrachttarieven, lonen, salarissen, overheidslasten, sociale lasten, transportkosten, materiaalprijzen en dergelijke.
5.2. Indien, gedurende een tijdvak gelegen tussen de datum van de aanbieding en de datum van de aflevering, één of meer van de omstandigheden zoals in lid 1 genoemd, wijzigen, is Calpe gerechtigd tot verhoging van de prijs, tenzij enig wettelijk voorschrift zich hiertegen verzet. De eerder geoffreerde prijzen komen in dat geval direct te vervallen.
5.3. Alle door of vanwege Calpe genoemde prijzen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting
5.4. De kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door afnemer aangewezen, vallen buiten de verkoopprijs en komen geheel of gedeeltelijk, zulks ter bepaling door Calpe, ten laste van afnemer, tenzij anders is overeengekomen.
5.5. Onverminderd hetgeen in lid 2 is bepaald, zal Calpe gerechtigd zijn om, indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd die een hogere kostprijs voor Calpe ten gevolge heeft en welke niet als normaal handelsrisico zijn aan te merken, dienovereenkomstige toeslagen op prijzen van lopende order en/of bestellingen te berekenen.

Artikel 6. Betaling en zekerheidsstelling
6.1 Afnemer dient de aan Calpe verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder opschorting, verrekening of aftrek van enig bedrag, te voldoen op de door Calpe aan te geven wijze.
6.2 Indien afnemer niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn volledig betaalt, is afnemer, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim en is afnemer aan Calpe over het openstaande bedrag vanaf vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening een rente van 1,5% per maand verschuldigd.
6.3 Terzake van afnemers, niet zijnde natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle incassokosten voor rekening zijn van de afnemer, waarbij afnemer een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,–.
6.4 Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.5 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, kan Calpe bij het aangaan van, dan wel tijdens de looptijd van een overeenkomst van afnemer verlangen, dat deze ten genoegen van Calpe voldoende zekerheid stelt (door middel van vooruitbetaling of anderszins) voor de nakoming van de verplichtingen die uit hoofde van de overeenkomst ten laste van afnemer zullen komen.
6.6 Het door afnemer, niet of onvoldoende verschaffen van de door Calpe verlangde zekerheid, als hiervoor bedoeld, geeft Calpe het recht om van de overeenkomst af te zien, danwel om deze al dan niet door een buitengerechtelijke verklaringen aan afnemer te ontbinden, onverminderd het recht van Calpe op schadevergoeding.
6.7 Reclames tegen facturen dienen binnen 14 dagen schriftelijk bij Calpe te worden ingediend. Reclames geven op zichzelf afnemer nog niet het recht haar betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door Calpe geleverde producten blijven eigendom van Calpe totdat afnemer alle verplichtingen uit overeenkomst is nagekomen, met inbegrip van rente en kosten
7.2 Afnemer is gehouden als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde producten, totdat er volledige betaling heeft plaatsgevonden door afnemer en laatstgenoemde geen verdere verplichtingen meer heeft jegens Calpe terzake van de geleverde producten. Pas nadat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn voldaan, heeft afnemer het recht de producten op welke wijze dan ook te bezwaren, te verkopen, verhuren, te leveren dan wel aan derden af te staan.
7.3 Afnemer verbindt zich jegens derden, die de geleverde producten wil bezwaren, op eerste verlangen van Calpe te verklaren dat zij niet tot het bezwaren van de producten bevoegd is.

7.4 Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Calpe danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Calpe haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Calpe zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.
7.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Calpe zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de deurwaarder, de beslaglegger, de bewindvoerder en/of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Calpe.

Artikel 8. Levering en risico
8.1 Levering van verkochte producten vindt plaats vanaf het magazijn of bedrijf van Calpe danwel vanaf het bedrijf van haar toeleverancier en vanaf dat moment gaat het risico over op afnemer, ongeacht de feitelijke plaats van aflevering en ongeacht de transporterende partij.
8.2 Afnemer is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van afnemer. Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval begrepen de opslagkosten, verschuldigd zijn aan Calpe.
8.3 Afnemer is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op juistheid van de aantallen en beschadigingen en eventuele andere tekortkomingen en deze op het vervoersdocument te vermelden.
8.4 Indien terzake van door Calpe verkochte producten keuring door afnemer is overeengekomen en afnemer binnen veertien dagen van deze uitnodiging geen gebruik heeft gemaakt, worden de verkochte producten na deze termijn geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd door afnemer.
8.5 Indien bij gelegenheid van een keuring als hiervoor bedoeld door afnemer op- en/of aanmerkingen worden gegeven ten aanzien van, danwel bezwaren bestaan tegen de verkochte producten, heeft Calpe alsdan tenminste veertien dagen de tijd deze op en/of aanmerkingen c.q. bezwaren op te (doen) heffen, alvorens de verkochte producten door afnemer definitief kunnen worden afgekeurd of geweigerd.
8.6 Reeds bestelde en/of door Calpe geleverde goederen worden in beginsel niet retour genomen, tenzij er sprake is van een gebrek of anderszins onjuiste levering of indien Calpe anders beslist. Voorgenomen retourzendingen dienen vooraf bij Calpe te worden aangemeld en door Calpe te worden goedgekeurd alvorens afnemer tot verzending kan overgaan. Speciaal voor afnemer bestelde en/of gemaakte producten worden hoe dan ook niet retour genomen.

Artikel 9. Leveringstermijnen
9.1 Een door Calpe opgegeven afleveringstermijn is indicatief en informatief en bindt Calpe niet. Deze is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Calpe geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Calpe, op de door die toeleveranciers aan Calpe verstrekte gegevens. Calpe kan niet verplicht worden binnen de afleveringstermijn de aflevering uit voeren, maar deze zal door Calpe zoveel mogelijk in acht worden genomen.
9.2 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Afnemer is in dat geval gerechtigd, nadat er verzuim is ontstaan, de overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is en met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.
9.3 Calpe B.V. heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 10. Transport
10.1 Het transport van de verkochte producten geschiedt steeds af magazijn of bedrijf Calpe, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.
10.2 Alle kosten van het transport komen voor rekening van afnemer, tenzij anders overeengekomen.
10.3 Alle risico’s van welke aard ook, terzake van het transport van verkochte producten, komen volledig voor rekening en risico van afnemer, zodat Calpe derhalve op generlei wijze gehouden is om enige schade aan de verkochte producten tijdens het transport ontstaan aan afnemer te vergoeden.
10.4 Enkel indien dit expliciet schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, zal Calpe voor rekening en ten behoeve van afnemer een transportverzekering voor de verkochte producten afsluiten.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
11.1 Calpe behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet of overige wetten aangaande intellectuele eigendommen. Auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle apparatuur, software, supplies, documentatie of andere materialen die door Calpe aan afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Calpe of diens toeleveranciers, en afnemer verkrijgt daarvoor hooguit de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend.
11.2 Afnemer is ermee bekend dat de producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 vertrouwelijke informatie, unieke artikelnummers en bedrijfsgeheimen van Calpe of diens toeleveranciers kunnen bevatten en afnemer verbindt zich alsdan deze gegevens, producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
11.3 Het is afnemer niet toegestaan om op de producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de software te verwijderen, te wijzigen of de producten op enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
11.4 Het is Calpe toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van eventueel toegepaste software.
11.5 Calpe verklaart dat naar beste weten de producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Calpe zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
11.6 Afnemer zal Calpe onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten.

Artikel 12. Reclames (klachten) en garantie
12.1 Calpe verstrekt nimmer meer garantie dan de garantie die zij heeft verkregen van haar eventuele fabrikant/toeleverancier. De door Calpe aan afnemer verstrekte garantie betreft in dat geval een fabrieksgarantie. De fabrikant/toeleverancier blijft in die situatie verantwoordelijk voor de afwikkeling van de klacht c.q. het verlenen van de garantie en in dit verband gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant/toeleverancier van Calpe.
12.2. De garantietermijn vangt aan op de factuurdatum.
12.3. Indien Calpe de garantieverplichting van de fabrikant/toeleverancier nakomt, is Calpe vrij in de keuze de betreffende gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervanging van het product of onderdelen hiervan of door het retournemen van het product ofwel door de fabrikant/toeleverancier in staat te stellen de garantie te verlenen.
12.4 Afnemer dient klachten terzake van geleverde producten door Calpe schriftelijk aan Calpe mede te delen binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had dienen te ontdekken. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven.
12.5 Dergelijke klachten geven afnemer nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.
12.6 Ieder vorderingsrecht vervalt indien:
– afnemer danwel een derde, zelf wijzigingen aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten;
– het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt, behandeld of onderhouden volgens de (al dan niet) bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks)voorschriften of de gebruiksaanwijzing; op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld;
– het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd;
– het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor Calpe redelijkerwijs niet was te verwachten;
– afnemer geen of onvoldoende medewerking verleent binnen redelijke termijn terzake een onderzoek naar de gegrondheid van klachten te doen;
– de zaak niet door Calpe is verkocht;
– de klachten voor het eerst worden geuit nadat de garantietermijn is verlopen ofwel (ingeval van niet waarneembare gebreken die voor het eerst bij de toepassing, verwerking of ingebruikname van de producten blijken) na drie maanden na aflevering;
– hoe dan ook na verloop van 1 jaar nadat het product is verkocht of geleverd danwel indien de garantietermijn een andere termijn bedraagt, deze termijn.
12.7 Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding. De garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en strekt zich derhalve niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken, al dan niet van derden.
12.8 De vervangen onderdelen worden na een eventuele reparatie of vervanging eigendom van Calpe, zonder dat afnemer op vergoeding aanspraak kan maken.
12.9 Indien blijkt dat voor herstel of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen waarvoor Calpe verantwoordelijk is, zijn alle eventueel gemaakte kosten voor rekening van afnemer, ook tijdens de garantieperiode.

Artikel 13. Tekortkoming, opschorting en ontbinding door Calpe
13.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst kan Calpe niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
13.2 Onder overmacht (danwel onvoorziene omstandigheden) wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Calpe geen directe invloed kan uitoefenen, doch waardoor Calpe niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk (blijvend of tijdelijk) na te komen, waaronder (doch niet uitsluitend) in ieder geval is begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte, of vergelijkbaar aan dezen), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van Calpe of diens leveranciers. Werkstakingen in het bedrijf van Calpe worden daaronder begrepen. In al deze gevallen komt Calpe het recht toe om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de overeenkomst voor ten hoogste 12 maanden op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten om alle andere met afnemer lopende overeenkomsten, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden, hetzij op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.3 Naast de in het vorige lid genoemde mogelijkheden tot opschorten en (gedeeltelijk) ontbinden komt Calpe dit recht ook toe in het geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op afnemer de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van afnemer in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.

Artikel 14. Ontbinding of beëindiging door afnemer
14.1 Indien afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.
14.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, beëindigd of geannuleerd door afnemer, vanwege welke reden dan ook (overmacht of onvoorziene omstandigheden daaronder begrepen), heeft Calpe – in plaats van de vordering tot nakoming die haar rechtens toekomt – recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies (waaronder in ieder geval de gemiste winst), zulks met een minimum van 35% van de overeengekomen prijs, tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die volledig aan Calpe zijn toe te rekenen. Voorts is afnemer alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe geleverde diensten c.q. gedane leveringen.
14.3 Onverminderd hetgeen in lid 2 is bepaald, heeft Calpe het recht om, indien de daadwerkelijke schade groter is, vergoeding van deze schade te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 Calpe is niet aansprakelijk voor door afnemer of derde(n) geleden directe of indirecte, materiële of immateriële schade die verband houdt met een tekortkoming door haar dan wel door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is opzet of grove schuld van Calpe.
15.2 Indien Calpe onverminderd het vorige lid toch aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en wel tot het bedrag dat de eventuele verzekeraar van Calpe uitkeert.
15.3 Indien de schade niet door een verzekering is of wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Calpe beperkt tot de directe schade en wel voor maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting).
15.4 De uit te keren schade zal hoe dan ook nooit hoger zijn dan € 10.000,–.
15.5 Afnemer heeft geen recht op vergoeding van enige schade die het gevolg is van overmacht, opschorting of ontbinding, zoals in deze algemene voorwaarden is bepaald.
15.6 Indien afnemer zijn schadevordering heeft gecedeerd aan een verzekeringsmaatschappij, dan blijft afnemer niettemin verplicht de BTW aan Calpe te voldoen, over het door de verzekeringsmaatschappij aan Calpe verschuldigde bedrag.
15.7 Afnemer vrijwaart Calpe voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.
15.8 Afnemer vrijwaart Calpe bovendien onvoorwaardelijk terzake iedere aanspraak op grond van productaansprakelijkheid.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1 Afnemer is gehouden tot geheimhouding van alle bescheiden en informatie die hij van Calpe ontvangt, zulks op verbeurte van een dwangsom ad € 50.000,– (zegge: vijftigduidend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van Calpe volledige schadevergoeding c.q. schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 Het is Calpe toegestaan de in enige overeenkomst met afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Calpe worden overgedragen zal Calpe afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.Calpe is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
17.2 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Calpe.

Artikel 18. Vervaltermijn
18.1. Ieder vorderingsrecht en andere bevoegdheden van afnemer jegens Calpe, uit welke hoofde dan ook, vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat afnemer deze rechten en/of bevoegdheden jegens Calpe kan aanwenden en (binnen deze termijn) geen rechtsvordering is ingesteld.

Artikel 19. Verwerking Persoonsgegevens
19.1 De persoonsgegevens van afnemer die worden vermeld op de overeenkomst worden door Calpe verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan Calpe de overeenkomst uitvoeren. Calpe heeft adequate maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1 Op alle verbintenissen hoe ook genaamde is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij enige dwingendrechtelijke bepaling zich hiertegen verzet. Calpe heeft daarnaast het recht om een zaak aanhangig te maken bij de rechtbank die volgens de wet bevoegd is,
20.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 


Versie juli 2020

In de spotlight